دانشجویان

صفحه اصلي > دانشجویان 
 

             
 

دکتر کبری جودکی

رشته تحصیلی: متخصص زنان و زایمان

ایمیل: K_joodaki@yahoo.com

ورودی 1389 - دوره سوم
   

دکتر فاطمه خانساری

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: fkhansari183@gmail.com

ورودی 1389 - دوره سوم
             
 

دکتر رضا عمانی سامانی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: r.samani@gmail.com

ورودی 1389 - دوره سوم
   

دکتر منصوره مدنی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: mansuremadani@yahoo.com

ورودی 1389 - دوره سوم
             
 

دکتر رویا رشیدپورائی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: dr.roya9@gmail.com

ورودی 1390 - دوره چهارم
   

دکتر لادن‌ناز زاهدی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: ladannazzahedi@yahoo.com

ورودی 1390 - دوره چهارم
             
 

دکتر سیدجواد مدنی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: sjmadany@yahoo.com

ورودی 1390 - دوره چهارم
   

دکتر داوود نظام‌الاسلامی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: nezamoleslami@yahoo.com

ورودی 1390 - دوره چهارم
             
 

دکتر جنت مشایخی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: mashayekhijannat@yahoo.com

ورودی 1392 - دوره ششم
   

دکتر زینب درخشان قلعه جویی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: derakhshanz@yahoo.com

ورودی 1393 - دوره هفتم
             
 

دکتر محمدنادر شریفی

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: nader55944@yahoo.com

ورودی 1393 - دوره هفتم
   

دکتر حمید شفیع‌زاده

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: dr.shafizadeh3@gmail.com

ورودی 1393 - دوره هفتم
             
 

دکتر رسول اسمعلی‌پور

رشته تحصیلی: دکترای داروسازی

ایمیل: rasool_pharmacy@yahoo.com

ورودی 1394 - دوره هشتم
   

دکتر اعظم خورشیدیان

رشته تحصیلی: دکترای دندانپزشکی

ایمیل: khorshidian_a@yahoo.com

ورودی 1394 - دوره هشتم
             
 

دکتر نفیسه مومنی

رشته تحصیلی: دکترای دندانپزشکی

ایمیل: nafisehmomeni@yahoo.com

ورودی 1394 - دوره هشتم
   

دکتر محمدحسین افتخاری

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: mheftekhari96@gmail.com

ورودی 1395 - دوره نهم
             
 

دکتر فرزاد زکیان‌خرم‌آبادی

رشته تحصیلی: دکترای دندانپزشکی

ایمیل: f_Zakian@yahoo.com

ورودی 1395 - دوره نهم
   

دکتر محمد کیاسالار

رشته تحصیلی: دکترای عمومی

ایمیل: mkiasalar@gmail.com

ورودی 1396 - دوره دهم
             
 

دکتر زویا طاووسیان

رشته تحصیلی: متخصص زنان و زایمان

ایمیل: z_tavoosian@yahoo.com

ورودی 1398 - دوره یازدهم